Naboorientering – Opførelse af garage på Bygaden 5

Naboorientering i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Lokalplan 27 – Opførelse af garage på Bygaden 5

Furesø Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre garage på ejendommen
matr.nr. 68 Kirke Værløse By, Værløse, beliggende Bygaden 5.

Ansøgning Bygaden5Bilag 1 til ansøgning

En eksisterende carport på ejendommen ønskes nedrevet og i stedet ønskes opført en garage på 37 m2. Den nye garage vil fremstå med støbt fundament, sort oppudset
sokkel og med sider i sortmalet trækonstruktion, der så vidt muligt tilstræbes at matche den nuværende trækonstruktion på hovedhusets tagetage. I ansøgningen oplyses,
at der ikke ønskes foretaget terrænreguleringer.
Da byggeriet kræver dispensation fra den gældende lokalplan, sender vi denne orientering med kopi af ansøgning og tegninger til dig til orientering, inden vi træffer en afgørelse i sagen.
Hvis du har bemærkninger eller kommentarer til de forhold som dispensationen vedrører, skal vi have dem skriftligt senest tirsdag den 4. april 2016. Har du spørgsmål
til sagen, er du velkommen til at ringe til os.

Nødvendige dispensationer
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 27 – for den ældste del af Kirke Værløse.
Ejendommen er beliggende inden for lokalplanens delområde B1, og det ansøgte kræver derfor dispensation fra følgende bestemmelser i planen:

· § 7.1 om, at eksisterende bebyggelse ikke må medrives, ombygges eller på anden måde ændres udadtil uden kommunalbestyrelsens tilladelse hertil.

· § 7.5.1 om, at med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen skal tage udføres som symmetriske saddeltage med hældninger på ikke under 40°.Småbygninger og mindre tilbygninger kan opføres med andre tagformer, såfremt disse efter kommunalbestyrelsens skøn er tilpasset bebyggelsens helhedsvirkningog landsbykarakteren.

· § 7.5.3 om, at med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen må udvendige bygningssider kun udføres som glatpudset eller vandskuret mur i farverne hvid eller okkergule toner.

Skriv kommentar