Vedtægter

Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn.

 • 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn. Foreningen har hjemsted, hos den til enhver tid siddende formand.
 • 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser såvel inden for foreningen eget område som inden for kommunen. Den kan til fremme af dette formål søge samarbejde med andre grundejerforeninger, såvel inden for kommunen som nabokommuner. Foreningen er uafhængig af partipolitik.
 • 3. Som medlemmer kan optages grundejere i Kirke Værløse og omegn, begrænset af: Ryethøjvej i øst, lejren mod syd *), Bundsåen i vest og skoven mod nord. Passive medlemmer (uden stemmeret) kan optages.

*) På generalforsamlingen den 3. marts 2009 blev det enstemmigt vedtaget, at grundejerforeningens afgrænsning udvides, så Nordlejren fremover bliver omfattet.

 • 4. Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Kontingentet opkræves i maj måned.
 • 5. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes med 14 dages varsel ved meddelelse til hvert medlem.
 • 5. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, som følger:
 1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 2. Valg af referent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Beretning ved Formanden.
 5. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag (skal fremsendes til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
 7. Valg jvf. vedtægter.
 8. Eventuelt. – Forslag som måtte komme kan ikke sættes under afstemning.
 • 5. 3. Alle afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot 1 medlem forlanger det.
 • 5.4 . Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt Formanden, et flertal af bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne skriftligt begærer det.
 • 5.5 . Ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 8 dage og skal ske skriftlig til hvert medlem, samt indeholde dagsorden. Alle afgørelser på såvel den ordinære som ekstraordinær generalforsamling afgøres ved simpelt flertal. Der kan afgives 2 stemmer pr. husstand, ligesom der kan stemmes ved fuldmagt med højst 1 stemme pr. fremmødte deltager.
 • 6. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år, således at der hvert år afgår henholdsvis 2 og 3. Første gang (1939) afgår 2 medlemmer ved lodtrækning. Endelig vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, ligeledes for 2 år, således at der hvert år afgår en suppleant og 1 revisor. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
 • 7. Når foreningens midler overstiger kr. 500,- indsættes pengene på foreningen bank eller girokonto og kan kun hæves mod formandens og kasserens underskrift i forening.
 • 8. I tilfælde af foreningens ophævelse bestemmer den afsluttende generalforsamling, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 22. februar 1938.

Revideret 29. april 1964, 20. marts 1978, 12. marts 1987, 23. marts 1999, 3. marts 2009 og senest 20 marts 2018.

Skriv kommentar