Ansøgning om dispensation til ændring af tag m.m. på carport og skur på Bybrøndstræde 4

Vi har modtaget ansøgningen om ombygning af garagen på Bybrøndsstræde 4. Da vi ved en fejl først modtog ansøgningen meget sent i høringsprocessen, havde vi ikke mulighed for at nå at indhente eventuelle kommentarer via hjemmesiden.

Ansøgning kan ses her : Bybrøndstræde Naboorientering

 

Bestyrelsen for behandlet den modtagne naboorientering dateret 3. december 2015:

  1. Modtagelse af nabo-orienteringer

Bestyrelsen bemærker først og fremmest, at bestyrelsen ikke har modtaget naboorienteringen fra forvaltningen, men er blevet gjort bekendt med den d. 12. december 2015 via naboer og Furesø Land og By. Bestyrelsen har derfor ikke haft tidsmæssig mulighed for at invitere byens øvrige borgere til at afgive kommentarer, som ellers er praksis.

Vi skal anmode om, at forvaltningen sikrer, at grundejerforeningen modtager materiale via foreningens hovedmail: formand@kirke-vaerloese.dk.

  1. Kommentarer til ansøgningen

Til selve ansøgning om dispensation har bestyrelsen følgende kommentarer.

Bybrøndstræde 4 er beliggende i Kirke Værløses allerældste del, omgivet af bindingsværkshuse med stråtag og tydeligt landsbymiljø.

Forvaltningen bør i vurderingen af en dispensation i et så bevaringsværdigt område lægge særlig vægt på, hvorvidt man er sikker på, at ændringer på bygninger ikke skæmmer lokalområdet, og byggematerialer må ikke fravige markant fra helheden.

Der skal således efter bestyrelsens opfattelse være yderst tungtvejende grunde for, at der gives dispensation til at fravige lokalplan og bevaringsvejledning i et sådan område.

Bestyrelsen bemærker i den forbindelse, at ansøgningen er mangelfuld i sin beskrivelse af særligt materialevalg, samt ændringernes visuelle udtryk. En tydelig beskrivelse af materialevalg, herunder farvevalg, samt ændringer i det visuelle udtryk ved isættelse af vinduer, gerne i form af tegninger fra flere vinkler, herunder angivelse af vinduestype, er efter bestyrelsens opfattelse afgørende for forvaltningens vurdering af, om der foreligger de fornødne tungtvejende saglige begrundelser for at tilkende en dispensation, jf. ovenstående.

Bestyrelsen bemærker i den forbindelse, at forvaltningen er forpligtet til at sikre, at øvrige borgere i området ikke kan påberåbe sig lighedsprincippet ved fremtidige ansøgninger med tilsvarende mangelfuld beskrivelse og tilsvarende materialevalg, som fremstår til at være i direkte modstrid med den gældende bevaringsvejledning.

Bestyrelsen indstiller derfor, at der ikke gives dispensation i forhold til ændring af materialevalg, samt isættelse af vinduer.

Derimod er ændring af hældningsgrad behørigt beskrevet, og bestyrelsen mener, at dette ikke skæmmer lokalområdet og falder i tråd med helheden i området i øvrigt, herunder hældningsgrader på nærtliggende garager. Bestyrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at hældningen ændres inden for garagens built-up tag.

Skriv kommentar