Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 27; Smedegade 18

Furesø Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til at ombygge en eksisterende garage på 28 m² til drivhus på ovenstående ejendom.

Ønsket er, at dele af garagens tag og vægge nedrives, og at der dernæst bygges en stål- og aluminiums-konstruktion med glasruder ovenpå det eksisterende fundament, den østvendte endegavl samt 60 cm af den sydvendte mur.

Den nye konstruktion har samme form og dimensioner som den eksisterende garage, hvilket vil sige at ejendommens bygningsvolumen ikke ændres. Konstruktionen ønskes malet i samme almueblå farve som beboelseshusets vinduespartier.

Efter de bebyggelsesregulerende beregningsregler i Bygningsreglement 1985, der var gældende, da Lokalplan 27 blev vedtaget, medregnes garager under 35 m² ikke i bebyggelsesprocenten. Når garagen ændrer anvendelse til drivhus, skal de 28 m² regnes med i bruttoetagearealet for ejendommen. I dag har ejendommen en bebyggelsesprocent på 26 og med det ansøgte vil bebyggelsesprocenten blive 33,8.

Ændringen af anvendelse fra garage til drivhus gør, at ombygningen skal betragtes som nyt byggeri. Dette medfører at flere eksisterende lovlige forhold skal vurderes på ny, så bestemmelser i Bygningsreglement 2010 (BR 10) kap. 2.2.6 stk. 2 overskrides, for så vidt angår:

  • Maksimal højde i skel på 2,5 m²

– den eksisterende garage overskrider Bygningsreglementets maksimale højde på 2,5 m 2,5 m fra skel.

  • At der ikke må udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel mod nabo og sti

– drivhuset overskrider mod syd at der ikke må udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel mod nabo og sti.

  • Maksimal længde af bygninger i skel på 12 m
  • længden af bygninger i skel overskrides med 9,5 m.

Når disse bestemmelser i bygningsreglementet ikke opfyldes, kræver det ansøgte en helhedsvurdering jævnfør BR 10 kap. 2.3.

Da det ansøgte kræver dispensation fra gældende lokalplan og helhedsvurdering ift. BR 10, vedhæftes ansøgers tegninger her: Smedegade 18

Hvis I har bemærkninger eller kommentarer til de forhold, som dispensationen vedrører, skal Furesø Kommune have dem skriftligt senest torsdag den 31. december 2015.

Nødvendige dispensationer

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 27, og det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i :

  • 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Dog kan kommunalbestyrelsen, når det kan forenes med bevaringshensyn og særlige forhold taler for det, tillade en højere bebyggelsesprocent.
  • 7.1. Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres udadtil uden kommunalbestyrelsens tilladelse hertil. Det gælder også med hensyn til døre, vinduer, tagets og husets farve og lignende.

Procedure

Kommunen kan først træffe afgørelse i sagen, når den har været i naboorientering i mindst to uger.

 

 

 

Skriv kommentar