Referat: Orienteringsmøde vedr. HC Container A/S’ miljøgodkendelse

Furesø kommune inviterede d. 7. december til orienteringsmøde vedr. udvidelse af aktiviteterne hos HC Container A/S på Lejrvej 33.

På mødet ville kommunen orientere om ansøgningen fra virksomheden, og om den kommende behandling i kommunen. Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn var repræsenteret ved dette møde.

Forvaltningen forventer at lægge en sag op på Miljø-, Teknik- og Planudvalgsmøde januar/februar 2016, hvor et udvalg skal beslutte, hvorvidt der skal laves en ny lokalplan for området ved HC Container, for at give mulighed for miljøgodkendelse af den ønskede udvidelse.

Kortfortalt er miljølovgivningen bygget op sådan, at man ved miljøgodkendelse skelner mellem typer af virksomheder. Er der tale om en såkaldt listevirksomhed, er der fastsat standardvilkår, som listevirksomhederne skal opfylde. Kun hvis der er særlige begrundelser, kan man fravige standardvilkårene.

HC Container klassificeres som “anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot” (pkt. 21.4.1). Det er samme klassificering, som virksomheden har i dag. Bemærk derfor allerede nu, at ansøgningen modsat tidligere ikke omfatter farligt affald.

 

Referat.

Indledningsvist drøftedes kort, om lokalplan nr. 12 øvrigt var tidssvarende. Forvaltningen oplyste, at der er overvejelser om, for alle erhvervsområderne at gøre lokalplanerne tidssvarende, som det eksempelvis er sket i Farum Erhvervspark.

For såvidt angår Kirke Værløse erhvervsområde og lokalplan nr. 12, er det forvaltningens opfattelse, at HC Container vil kunne opnå den ansøgte miljøgodkendelse, hvis der vedtages et lokalplanstillæg gældende alene for den matrikel, som HC Container ligger på, Nøje udspurgt fastholdt forvaltningen, at det ikke vil danne præcedens for andre matrikler, dvs. der er ikke dermed skabt en praksis for, at andre matrikler kan stille krav om eller have udsigt til tilsvarende særlige tillæg til lokalplanen.

Lokalplanstillægget vil følge matriklen, og dvs. hvis HC Container sælger matriklen, så vil en ny ejer kunne basere sig på lokalplanstillægget. Omvendt vil en kommunalbestyrelse også kunne ændre et lokalplanstillæg igen.

Det blev påpeget, at det også kræver en kommunalplansændring, og det bekræftede forvaltningen, og det vil blive inkluderet i beslutningsgrundlaget.

Det erindredes, at vogmandsvirksomheden ikke kræver miljøgodkendelse og kan drives under lokalplanen.

Følgende skal fremhæves fra ansøgningen:
1. HC Container har ikke genansøgt om håndtering af farligt affald;
2. Ansøgningen indeholder modtagelse af ren jord;
3. Ansøgning indeholder forøgelse af affaldsmængder (på niveau med tidligere ansøgning);
4. Ansøgning indeholder ikke anden nedbrydning end hvad kan gøres med gravko og håndværktøj. Dvs. ingen shredding, knusning eller anden bearbejdning (også ændring i forhold til tidligere ansøgning).
5. Drifttiderne på sorteringspladsen indskrænkes i forhold til tidl. ansøgning. På sorteringspladsen er det 7.00 – 17.00 (tidligere til 18.00) på hverdage og 8.00 – 14.00 på lørdage (tidligere til 16.00). Der vil ikke være drift på søndage og helligdage (forskellig fra tidligere).

I forhold til pkt. 5 blev det forklaret, at det ikke er hensigten, at der skal være planlagt drift om lørdagen. Det er medtaget fordi der kan opstå behov for drift om lørdagen, eksempelvis ved storm.

Særligt pkt. 3 påkaldte sig opmærksomhed. Der er tale om en ansøgning om forøgelse fra nuværende 35 tons til max 120 tons dagligt, eller op til 30.000 tons pr. år. Det blev oplyst, at affaldsmængden i 2014 vistnok var 10.000 tons. Endvidere ansøges om, at op til 1000 tons kan blive liggende over en periode (dvs. omsætningshastigheden kan tilpasses til, at der ligger 1000 tons på pladsen).

Forøgelse af affaldsmængden 4 gange blev ikke vurderet af HC’s rådgiver til, at det ville medføre 4 gange så megen trafik. Det blev forklaret, at det gav mulighed for at pakke bilerne bedre og køre med fyldte biler i stedet for halvtomme biler, hvilket også var en miljøforbedring. Det blev vurderet af HC’s rådgiver, at ansøgningen kunne medføre en forøgelse af trafikken med 1/3.

Herefter blev Standardvilkårene gennemgået af Natur- og miljøchefen Susanna Kjær Nielsen (se vedhæftet materiale: Mat fra møde Standardvilkår). Som sagt er der tale om standardvilkår, og de kan kun fraviges, hvor reglerne selv giver mulighed for det. Det blev oplyst, at hvor der var mulighed for at stramme krav til belægning fra “befæstet areal” til “tæt belægning”, så ville det ske. Standardvilkårene skal ikke læses sådan, at alt hvad der står beskrevet, så kan håndteres. Det er stadig ansøgningen og angivelse af affaldsfraktioner, der afgør, hvilke bestemmelser, der er relevante. Eks. skal HC ikke modtage dagrenovation og haveaffald. Derfor er pkt. 9 ikke relevant.

Endelig blev også vejstrukturen drøftet. Forvaltningen er opmærksom på, at den skal være mere entydig og sikker for cyklisterne. Der er svære oversigtsforhold, som man også skal se på.

Som det sidste punkt blev tidsplanen berørt. Forvaltningen vil arbejde mod at få et oplæg til lokalplanstillæg til drøftelse i det relevante udvalg i februar 2016. Der vil naturligvis blive gennemført almindelig høringsproces. Forvaltningen vil også gennemføre lignende møde med erhvervsforeningen i området, herunder også Rokkedyssegård.

—–

Nærmere information om udviklingen vil følge og viderebringes her på hjemmesiden.

Skriv kommentar