Opdateret; Dispensation vedr. nedrivning og opførelse af nyt enfamiliehus på Bygaden 6

Opdateret 01.02.2017

Med høringsfrist d. 29.01.2017 har Bestyrelsen på vegne af grundejerforeningen indsendt følgende skrivelser:

Bygaden 6

Bygaden 6 uddybning

Ansøgningen kan stadig læses nedenfor:

 

Dispensation vedr. nedrivning og opføreselse af nyt enfamiliehus på Bygaden 6

Furesø Kommune har den 27.10.2015 modtaget en ansøgning fra ejer om at opføre et nyt enfamiliehus på Bygaden 6 i Kirke Værløse. Sagen er sendt i høring og modtaget i Grundejerforeningen den 10.01.2016.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 27 og planens bestemmelser gældende for delområde B1.

Byggeriet forudsætter dispensation fra bestemmelser i Lokalplanen.

Det ansøgte byggeri forudsætter dispensation til nedrivning af en eksisterende bygning og til at opføre et nyt enfamilehus.

Der søges om at opføre et længehus med saddeltag med en 40 graders taghældning. Huset har muret gesims og sidehængte vinduer med sprosser og 3 delte glaspartier. Facaden ønskes opført med blank mur med en rød mursten af typen Gammelrød fra Strøjer Teglværk. Taget ønskes lagt med sorte betontagsten med glans 5.

Byggeri forudsætter følgende dispensation til følgende :

 • nedrivning af eksisterende enfamiliehus
 • en ændring af terrænet idet terrænet hæves ca 37 cm under bygningen
 • en bygningshøjde på ca. 6,5m.
 • en facadehøjde på 3,07 m.
 • en husdybde på 8,15 m.
 • facader i rød blank mur med skrabet fuge.

Da byggeriet kræver dispensation, vedhæftes ansøgning og tegninger til orientering.

Hvis du har bemærkninger eller kommentarer til de forhold som dispensationen vedrører, skal henvendelse rettes til formand@kirke-vaerloese.dk eller Furesø Kommune senest fredag den 29.1. 2016.

Bygaden 6 – 1

Bygaden 6 – 2

Bygaden 6 – 3

Bygaden 6 – 4

Bygaden 6 – 5

Nødvendige dispensationer:

Ejendommen er omfattet af lokalplan 27, og det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i planen:

 • § 6.2 Bygninger må ikke udføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage.

Bygningshøjden må som hovedregel ikke overstige 6 m og facadehøjden må ikke overstige 3 meter. Dog kan kommunalbestyrelsen, når tilpasning til eksisterende og hidtidige bebyggelsesforhold taler for det, tillade  3 bygningshøjde op til 8,5 m og facadehøjde op til 3,5 m.

 • § 7.1 Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres udadtil uden kommunalbestyrelsens tilladelse hertil. Det gælder også med hensyn til døre, vinduer, tagets og husets farve og lignende.
 • § 7.5.1. Med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen skal ny bebyggelse opføres som længehuse med en husdybde på ikke over 7,5 m og med symmetriske saddeltage med hældninger på ikke under 40 o. Småbygninger og mindre tilbygninger kan opføres med andre tagformer, såfremt disse efter kommunalbestyrelsens skøn er tilpasset bebyggelsens helhedsvirkning og landsbykarakteren.
 • § 7.5.3 Med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen må udvendige bygningssider , skorstene og hegnsmure kun udføres som glatpudset eller vandskuret mur i farverne hvid eller okkergule toner. Soklerne må kun fremtræde i sort, mørk grå eller som natursten. Gavltrekanter i længehuse ( ”Landhuse” ) kan beklædes med lodrette brædder som én på to træbeklædninger skal fremtræde i sort eller mørkebrun farve.
 • § 9.2. Der må ikke foretages terrænregulering er uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Skriv kommentar