Naboorientering vedr. carport – Smedegade 15B

Vedhæftet er naboorientering om ansøgning om dispensation fra Lokalplan 27 til opførelse af en sidehængt carport med ensidig taghældning og tagmateriale i 2 lags klart polycarbonat på ejendommen matr.nr. 54 f Kirke Værløse By, Værløse, Smedegade 15B

Furesø Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra Lokalplan 27 til at opføre en sidehængt carport med ensidig taghældning og tagmateriale i 2 lags klart polycarbonat.

Af ansøgningen fremgår det, at en sidehængt carport vil fremstå som en mere naturlig del af huset, som har et moderne udtryk, end en carport med sadeltag, som lokalplanen foreskriver.

Endvidere fremgår det, at med en sidehængt carport med fald, opnås en lav højde i skel mod nabo, og med klart tag vil tagfladen være mindre synlig for naboen.

Da byggeriet kræver dispensation, sendes dette til orientering, inden der træffes en afgørelse i sagen.
Hvis du har bemærkninger eller kommentarer til de forhold som dispensationen vedrører, skal det sendes til kommunen skriftligt senest mandag den 13. februar 2017.

Bilag:

Bilag 2 Smedegade15B

Bilag 3 Smedegade15B

Nødvendige dispensationer
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 27 for den ældste del af Kirke Værløse, og det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i planen:
§ 7.5.1 om, at med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen skal ny bebyggelse opføres med symmetriske saddeltage med
hældninger på ikke under 40°. Småbygninger og mindre tilbygninger kan opføres med andre tagformer, såfremt disse efter
kommunalbestyrelsens skøn er tilpasset bebyggelsens helhedsvirkning og landsbykarakteren.
§ 7.5.2 om, at med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen må tage kun udføres i traditionelt forekommende materiale i traditionelle
farver – strå, vingetegl, skifer, eternitskifer, cementtagsten, sort tagpap og tjæret materiale.

Procedure
Kommunen kan først træffe afgørelse i sagen, når den har været i naboorientering i mindst to uger. Denne procedure er fastlagt i planloven § 20, stk. 1.

Skriv kommentar