Møde med forvaltningen den 25. januar 2017 – Laanshøj, trafik, skole og byggesager

Grundejerforeningens bestyrelse har haft møde med forvaltningen her til morgen, den 25. januar 2017. Dette er et overordnet referat fra mødet.

Der var ikke så meget tid, og derfor prioriterede bestyrelsen følgende temaer til drøftelse:

1. Laanshøj ny lokalplan. Udover at bestyrelsen satte pris på endelig at blive inddraget i dialogen, havde bestyrelsen valgt tre elementer med særlig påvirkning på Kr. Værløse.

(i) Øget trafik på Lejrvej. Bestyrelsen udtrykte dels bekymring over, at cyklende skolebørn fra Kr. Værløse aldrig har haft og stadig ikke har en god og tryg skolevej til Søndersøskolen. Skolebørnene “rammer” Kr. Værløsevej via Lejrvej ud fra Knud Hjortøsvej, hvilket betyder, at de på vej til skole krydser Lejrvej med stor og stigende trafik fra Laanshøj. Trafikken er størst netop på det tidspunkt, hvor skolebørnene skal krydse Lejrvej på vej til skole. I forbindelse med vurderingen af den øgede trafikale belastning på Lejrvej, og det anerkendte behov for ændring og sikring af skolevej for børn fra Laanshøj, skal cyklende skolebørn fra Kr. Værløse også sikres. Et behov, der har været alle årene, og som i takt med udbygningen af Laanshøj blot er forøget, men aldrig er blevet håndteret. Det skal det nu.

Forvaltningen virkede ikke til at have været opmærksom på problemet, og vil vurdere det.

Ombygning af kryds ved jomfrubakken/søndersøskolen blev kort berørt, og her gav forvaltningen udtryk for, at man også ville inddrage hensyn til de cyklende skolebørns adgang til Søndersøskolen.

Bestyrelsen havde efterspurgt trafiktællingsmateriale, men grundet sygdom vil materialet blive eftersendt.

(ii) Øget trafik gennem Kr. Værløse. Siden udbygningen af Laanshøj blev påbegyndt, har grundejerforeningen påpeget den øgede trafikale belastning gennem Kr. Værløse ad Kildebakken og Bygaden. Dette snævre vejforløb egner sig ikke til at være gennemkørselsvej til og fra Netto og Børnehuset. Vejforløbet rummer mange bløde trafikanter, herunder også cyklende børn – vel at mærke uden cykelsti eller lignende. Hastigheden er høj og der opstår farlige situationer. Problemet blev senest påpeget i bestyrelsens høringssvar til Laanshøj+, men er på ingen måde kommenteret i det nye materiale.

Bestyrelsen ønsker at få motiveret trafikken til at køre ad Lejrvej og Bundsvej, og foreslår, at det overvejes om det er muligt at afskærme vejforløbet for gennemkørsel eksempelvis via en bussluse på stykket fra Lejrvej op ad Kildebakken til Knud Hjortøsvej. Bestyrelsen har ikke lagt sig endelig fast på en placering, men i fald en bussluse kan være en mulighed, kan selve placeringen være op til en drøftelse, også med medlemmerne af foreningen. Her kan hensyn til Grundejerforeningen Kildebakken også skulle indgå.

(iii) Skolekapacitet. I det senest fremlagte materiale vedrørende Laanshøj anføres det, at der er skolekapacitet til at tage distriktsbørn (og her er altså ikke taget højde for andre børn end distriktsbørn), også efter udbygning af Laanshøj. Efter en fin gennemgang på mødet blev det tydeligt, at så klar en konklusion hører i kategorien alternativ fakta. Det er i materialet forudsat, at Søndersøskolen er en 4-sporet skole. Det er den ikke, kun i indskoling og mellemtrin. Det blev vi også bekræftet i på mødet – at forudsætningen for beregningerne er, at Søndersøskole er 4-sporet på alle klassetrin. Vi fik også bekræftet, at der er meget store kapacitetsproblemer i de fysiske bygninger idag og det vil de nye tal ikke ændre på. Idag kræver det inddragelse af faglokaler, skolebibliotek mv. for at bygningerne kan tvinges til at rumme 4 spor i udskolingen, for ikke at tale om de forårsmåneder, hvor skolen også skal rumme de nye børn fra daginstitutionerne.

Bestyrelsen udtrykte derudover sin skepsis overfor prognoserne; en række af de nuværende medlemmer var via deres virke i Områdebestyrelsen Sydvest for meget få år siden involveret i forvaltningens overvejelser om lukning af Dalgården og/eller Børnehuset Kirke Værløse på grund af faldende børnetal i området – det må siges at være godt, at det ikke blev resultatet dengang.

Det blev tydeligt på mødet, at den politiske fremlæggelse af, at der ingen problemer er med skolekapacitet er et politisk spin med tal, når en vigtig forudsætning for beregningerne ikke er en realitet.

2. Byggesager

Bestyrelsen har oplevet en række uheldige byggesagsbehandlinger. Som høringsberettiget er det vigtigt, at grundejerforeningen modtager høringer, og særligt da vores landsby er underlagt en – på nogen måder forældet – detailregulering. Der er eksempler på, at høringer ikke er modtaget fra forvaltningen, men via de involverede naboer, eller at høringen er fremsendt til en tidligere formand, hvilket har forsinket bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen har etableret en mail, der gør kommunikation uafhængig af udskiftning af formand i bestyrelsen (formand@kirke-vaerloese.dk), og som forvaltningen skal benytte. Det er også vigtigt, at forvaltningen er sig bevidst om de særlige reguleringer, som gælder for området, og her kan bestyrelsen agere som sparringspartner både for tilflyttere, nuværende grundejere og forvaltningen, også forinden en egentlig høring iværksættes. Særligt når det drejer sig om store projekter, hvor høringsprocessen kan komme alt for sent i forhold til grundejernes indretning af projektet på baggrund af forvaltningens (i et konkret tilfælde fejlagtige) rådgivning.

På forespørgsel fik vi oplyst, at arbejdet med revurdering af lokalplan mv. er sat på pause grundet de mange andre byggesager i kommunen.

Bestyrelsen vil afgive høringssvar i forbindelse med Laanshøj-udbygningen, og skal på ny opfordre grundejere til at komme med deres synspunkter. Frist for høringssvar er 6. februar 2017, og grundejerne skal komme med input snarest og senest den 1. februar 2017. Man er som grundejer naturligvis altid frit stillet i forhold til selv at afgive høringssvar. Link til høringsmateriale kan findes i tidligere indlæg her på hjemmesiden.

 

Skriv kommentar