GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til Generalforsamling d. 18. marts kl. 19.30 på Den Gamle Skole

Dagsorden
a. Valg af dirigent.
b. Valg af stemmeudvalg
c. Beretning ved Formanden.
d. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
e. Indkomne forslag (skal fremsendes til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
e.1 Etablering af aktivitetsudvalg
e.2 Vejkummer/vej-chikaner
f. Valg jvf. vedtægter.
g. Eventuelt.

 

Ad e.1 Etablering af aktivitetsudvalg
Bestyrelsen stiller forslag om etablering af et aktivitetsudvalg, der skal have ansvar for afvikling af sociale
aktiviteter i løbet af året. Baggrunden er bestyrelsens konstatering af, at det kan være vanskeligt at bruge nødvendige ressourcer til at arbejde for foreningens mere politiske forhold og samtidig også være ansvarlig for sociale aktiviteter.
Det kan samtidig være begrænsende for iværksættelse af nye sociale aktiviteter, der kan samle grundejerne. Endelig er det bestyrelsens opfattelse, at der kan være grundejere, der kan være interesseret i at deltage i afvikling af de sociale arrangementer, men som ikke ønsker det mere forpligtende bestyrelses
arbejde. Bestyrelsen indstiller til, at aktivitetsudvalget består af mindst 3 medlemmer udover et bestyrelsesmedlem, der skal være formand og budgetansvarlig overfor bestyrelsen.
Det indstilles, at der stemmes om etablering, og gennemføres valg til udvalget, hvis etablering vedtages.

 

Ad e.2 Kummer
Bestyrelsen indstiller til, at generalforsamlingen bemyndiger den nye bestyrelse til at undersøge alternativer
til vejkummerne og fartdæmpende foranstaltninger.
Baggrunden for bestyrelsens indstilling skyldes, at kummerne har en utilstrækkelig fartdæmpende effekt, er til gene for beboerne i forhold til parkering, ind- og udkørsel fra tilstødende grunde, og forværrer trafiksikkerheden, da cyklister i mange tilfælde bliver nødt til at køre på smal vejbane sammen med bilister, særligt i forbindelse med sne, da der ikke bliver ryddet mellem kumme og fortov.

 

Ad f. Valg
I henhold til vedtægterne, er 2 medlemmer, en suppleant og en revisor på valg hvert år.
Da hele bestyrelsen blev nyvalgt i 2014, er der ikke umiddelbart nogen medlemmer, der er på valg i 2015, men dette skal findes. Bestyrelsen har overvejet at anvende fremgangsmåden fra 1939, nemlig ved lodtrækning.
Formanden, Ditte Leighton, ønsker imidlertid grundet nyt job, hvor der kan opstå interessekonflikt med virket som bestyrelsesmedlem, at udtræde helt af bestyrelsesarbejdet, og genopstiller ikke.
Henrik Dalsgaard har stillet sig til rådighed for valg, men ønsker at genopstille. Lodtrækning er derfor ikke nødvendig.

 

Formand: Ditte Leighton – på valg, genopstiller ikke
Næstformand: Catrine Søndergaard Byrne – ikke på valg
Sekretær: Matthias Kjær Markussen – ikke på valg
Kasserer: Arne Koggersbøl – ikke på valg
Menigt bestyrelsesmedlem: Henrik Dalsgaard – på valg, genopstiller
Suppleant: Gitte Tørnkvist – på valg, genopstiller ikke
Suppleant: Martin Herluf –
Revisor: Joachim Nolsøe – på valg, genopstiller
2. revisor ingen er valgt – skal vælges
Indkomne forslag skal sendes til email: formanden@kirke-vaerloese.dk

Skriv kommentar