Referat – Generalforsamling 8. juni 2021

Generalforsamling den 8. juni 2021 kl. 20.00 på Den Gamle Skole med byvandring fra kl. 18.45.
Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn

Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
2. Valg af referent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Beretning ved Formanden.
5. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag (skal fremsendes til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
7. Valg jvf. vedtægter.
8. Eventuelt. – Forslag som måtte komme kan ikke sættes under afstemning.

På mødet deltog 26 grundejere og 11 var repræsenteret ved fuldmagt, så i alt 37 stemmeberettigede grundejere.
Alle deltagende medlemmer fik tjekket gyldigt corona pas, bar mundbind og afsprittede hænder i døren. Stole var placeret i biograf og med behørig afstand. Mundbind kunne tages af når man sad ned.

Efter byvandring, oplæg – “Kan dit hus være alene hjemme” – og spørgsmål bød formanden velkommen.
Ad 1. Valg af dirigent
Der var ikke indvendinger mod, at Martin Herluf blev valgt til dirigent, henset til, at han ikke er medlem af bestyrelsen pr. juni 2021.
Ad 1. Valg af referent
Der var ikke indvendinger mod, at Charlotte Ottar Merland blev valgt til referent, henset til, at hun ikke er medlem af bestyrelsen pr. juni 2021.
Ad 3. Stemmeudvalg
Revisor suppleant, Knud Krætzmer, Bygaden 14 samt Sonia Coriani, Birkelien, blev valgt.
Ad 4. Beretning ved Formanden:

Ligesom sidste år har den store nedlukning også i år påvirket bestyrelsens arbejde, som vi har holdt i live på `digital platform´ og ellers har haft det første rigtige møde i starten af maj.

Vi har haft fokus på engen og det sted hvor der bliver holdt Skt. Hansbål da det er blevet et aflæsningssted for haveaffald og ikke kun grene. Vi er i dialog med de to grundejerforeninger i Annexgårdsparken om muligheden for at få ændret skiltningen i samråd med kommunen.

Ellen Hvidt Telle som var centerchef og som bestyrelsen havde fået et godt samarbejde med, valgte tidligere på året at takke ja til en stilling på Møn, hvilket betyder at der i øjeblikket er en konstitueret chef imens processen med at ansætte en ny, er i gang.

Da der er handlet flere af de gamle huse i den sidste tid, har det igen givet anledning til at bestyrelsen har talt om hvilke muligheder der er for at få nye grundejer i tale og gøre opmærksom på den ´stramme´ lokalplan der er, særligt i den gamle del af byen, og hjælpe med at ansøgninger om dispensation, til- eller ombygning bliver startet op på bedst mulig vis. Den finske arkitekt og designer, Alvar Alto har sagt ” Et hus er først bygget færdig når det er revet ned” og det er naturligt for nye ejere at ville ændre et hus så det opfylder behovet, afhængigt af hvor man er i livet.

Sankt Hans bliver i år afholdt som tidligere år, med fælles spisning på Den Gamle skole og efterfølgende tale og bål på engen. Vores nye præst vil holde gudstjeneste inden, så der er mulighed for at deltage i spisning efterfølgende. Grillen er klar kl. 1800 og vi går på Engen og tænder bålet kl.2100.

1. Høringer – I følgende sager er der afgivet høringssvar

a. Mobilitetsplan for Furesø kommune

2. Møder med kommunen
a. Ingen

3. Andre møder
a. Ingen

4. Sociale arrangementer
a. Skt. Hans 2020 (fællesspisning på Den Gamle Skole samt bålafbrænding på plænen v. Annexgårdsparken) blev aflyst grundet Covid-19. Det er planen at afholde Sankt Hans 2021. Bålet er gammelt og stort, og der er blevet bedt om, at det rystes/flyttes af hensyn til smådyr og bo/reder og henstillet til, at tidsperioden (1. – 23. juni), hvor der KUN må lægges grene og ikke øvrigt haveaffald, respekteres!
b. Juletræstænding 2020 blev aflyst grundet Covid-19, men træet kom på plads ved Kagerullen og lysene blev tændt og lyste hele december.
c. Fastelavn 2021 i traditionel forstand blev aflyst grundet Covid-19, men Mathias havde arrangeret skattejagt, som blev en stor succes.

 

5. Andet
a. Der er endelig faldet afgørelse i sagen om Nettos skiltning og facader og nu mangler Netto bare at efterleve påbuddet og reetablere tidligere skiltning.

Herefter blev generalforsamlingen inviteret til at kommentere på formandens beretning.
Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

 

Ad 5. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet for 2020 blev gennemgået af kassereren.
Opgørelsesperioden er fra 22/2-2020 til 31/1-2021.
Der har i regnskabsåret været 90 betalende medlemmer, hvilket har givet en indtægt på 18.000 kr.
Grundet Covid-19 har foreningen ikke kunnet afholde de sædvanlige omkostningsbelastende sociale arrangementer på vanlig vis. Derfor er der et stort overskud i år.
Bank, PBS og IT-udgifter er nogenlunde konstante og beløber sig til ca. 1.755 kr.
Dermed blev årets resultat et overskud på 13.410 kr.
Foreningens formue er steget til i alt ca. 61.500 kr.
Kontingentet blev kort drøftet, men der var ingen indvendinger mod bestyrelsens forslag om at fastholde det på 200 kr.
Herefter blev regnskabet sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

 

Ad 6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 7. Valg jvf. vedtægter
Bestyrelsesmedlemmer på valg var oplyst i dagsordenen.

Herefter overgik man til afstemning.
Undervejs i afstemningen oplyste Næstformanden, at der var en modkandidat (Jakob Ørstrup) til den suppleantpost der var på valg, samt ønske om skriftlig afstemning. Modkandidaten havde ikke mulighed for at deltage fysisk, men havde sendt en kort introduktion af sig selv på video. Charlotte Søllner Hernø præsenterede herefter sig selv.

● Formand, Jens Ottar Hansen, blev genvalgt uden modkandidater.
● Menigt bestyrelsesmedlem, Iben Larsen, blev genvalgt uden modkandidater.
● Som suppleant blev Jakob Ørstrup valgt med 23 stemmer overfor Charlotte Søllner Hernø 12.
● Som revisor blev 1. revisor Knud Krætzmer valgt.
● Som 2. revisor blev Jean-Pierre valgt.

Alle uden modkandidater blev valgt enstemmigt.

 

Ad 8. Eventuelt.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om man kan stille op in absentia? Der er tidligere valgt personer In absentia men det er ikke klart skrevet i vedtægterne. Er der behov for vedtægtsændring? Et medlem foreslår en revision af vedtægterne til næste år.
Et andet medlem foreslår, at generalforsamlingen afholdes i det andet rektangulære lokale næste år, så alle deltagere kan se hinanden.
Der kom opfordring til at erindre grundejerne om pligter i forhold til hækklipning mv.
Et stigende antal motionscyklister ynder at lægge vejen forbi Kirke Værløse og flyvestationen. De store grupper i høj fart gennem det snævre vejforløb ad Bygaden giver farlige situationer. Der er også stigende antal mountainbikes gennem Bundså-dalen. Opfordring til at undersøge, hvad der kan gøres ved det.

 

Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden afrundede og sluttede mødet.

Skriv kommentar