Generalforsamling 2018 referat

Referat af generalforsamling i Kirke Værløse Grundejerforening

Forud for generalforsamlingen gav Borgmester Ole Bondo et kort oplæg om det nye byråd og de planer der er for kommunen, herunder for Kirke Værløse i forbindelse med udbygningen af Lånshøj. Der var fin spørgelyst.

Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 20:45

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Beretning ved Formanden
 4. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag
 • Orientering om trafikforhold og kameraovervågning
 1. Valg, jfr. vedtægterne
 2. Eventuelt

 

 1. a) Valg af dirigent

Advokat Niels Neerkorn blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

I alt 9 forslag til vedtægtsændringer var fremsendt i tide.

Anders Søndergaard Larsen (Kildebakken 13) blev af generalforsamlingen betroet at tage referat af mødet.

 

 1. b) Valg af stemmeudvalg

Trine … og Christine Herluf tilbød sig som stemmeudvalg og blev valgt uden modkandidater.

 

 1. c) Beretning ved formanden

Formanden aflagde beretning og kom ind på blandt andet følgende:

Grundejerforeningen er en frivillig forening, som bygger på medlemmernes interesse i og for lokalområdet. Foreningen styrkes kun gennem medlemmernes engagement i diverse sager – og ikke mindst i de sociale arrangementer, som udgør et vigtigt fundament for foreningens virke. Det har for den siddende bestyrelse været vigtigt at prioritere både det politiske arbejde og de sociale arrangementer. Bestyrelsen deltager i flest mulige aktiviteter i respekt af, at der er tale om frivilligt arbejde, som passes ved siden af de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejde, familier osv.

Blandt de faglige/politiske temaer, der har været behandlet i det forgangne år blev nævnt:

 • Høring vedrørende Storkekrogen 5A – opførsel af drivhus/udhus
 • Møder med kommunen
 • Trafik i Kirke-Værløse by – opfølgningsmøde aflyst på grund af sygdom
 • Lokalplan-status – deltagelse i mødet blev ikke til noget, grundet tvivl om mødedato/-indkaldelse
 • Kameraer på Lejrvej
 • Vedligeholdelse af Tingstedet – der afholdes nyt møde efter påske med henblik på at afstemme forventningerne vedrørende kommunens vedligeholdelse af Tingstedet. Formanden takkede Knud for den hidtidige vedligeholdelse af Tingstedet.
 • Blomsterkummerne – kommunen har ikke ønsket at overtage vedligeholdelsen/genbeplantningen af kummerne, som fortsat påhviler borgerne
 • Møde i Lokalsamfundenes Samvirke, hvor foreningen deltager i Miljørådet som suppleant.
 • Sociale arrangementer
  • Generalforsamling med oplæg ved Borgmester Ole Bondo
  • Hans
  • Juletræstænding
  • Fastelavn
 • Ny velkomstbrochure

Bestyrelsen har udarbejdet en ny velkomstbrochure – blandt andre tiltænkt tilflyttere til byen – for at skabe opmærksomhed om lokalplanen og de muligheder, der kan være igennem foreningen ´Furesø land og by´ i forhold til økonomisk understøttelse af renoveringsarbejder.

 

Endelig kunne formanden fortælle, at er er indkøbt sider til foreningens pavillon, som nu kan lukkes helt af.

 

Under den efterfølgende debat blev der blandt andet givet udtryk for følgende:

 

 • Det var i sin tid foreningen, der påtog sig at passe blomsterkummerne, og der blev efterlyst en mere organiseret beplantning af kummerne fremadrettet. Det blev i tilknytning hertil foreslået, at foreningen holder en plantedag. Bestyrelsen bemærkede, at temaet allerede er på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.
 • Det blev endvidere påpeget, at bevaringsfonden ikke yder finansiering men lån, at man som suppleant i Miljørådet ikke er stemmeberettiget, og at meget tyder på, at kommunen pt. prioriterer støjreduktion generelt i kommunen over trafiksikkerhed i Kirke Værløse.
 • Der blev spurgt, hvorfor foreningen ikke havde afgivet høringssvar i forbindelse med offentliggørelse af den ny kommuneplan. Bestyrelsen bemærkede, at man ikke havde modtaget det nævnte materiale, og at man endnu en gang vil tage kontakt til kommunen med henblik på at sikre, at høringsmateriale m.v. bliver sendt til de rigtige modtagere, så bestyrelsen får mulighed for at deltage i de relevante høringer, møder m.v. Bestyrelsen opfordrede i øvrigt foreningens medlemmer til at tage kontakt, hvis man bliver opmærksom på forhold, som foreningen bør reagere på.
 • Der blev udtrykt ros til bestyrelsen for at prioritere de sociale arrangementer og dermed byens sammenhængskraft
 • Der blev endvidere udtrykt ros for bestyrelsens initiativ til at udarbejde en ny pjece. Det skaber et langt bedre overblik for nytilflyttere.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning med stemmerne 50 for, 0 imod, 1 undlod at stemme.

 1. d) Fremlæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, som blev omdelt til generalforsamlingen.

Der er pt. 95 betalende medlemmer. Der blev spurgt til det potentielle antal husstande, og et tal på 640 blev nævnt.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 200 kr. pr. husstand, hvilket blev godkendt.

Der var en kort drøftelse af omkostninger forbundet med opkrævning af kontingent.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 1. e) Indkomne forslag

Der var fremsat i alt 9 forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Forslag nr. 1 fremsat af Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24

Tilføjelse til §5.2. Indkaldelse til dagsorden indeholdende dagsorden, skal tilføjes følgende:

 1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 2. Valg af referent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 3. Godkendelse af referat fra forrige års generalforsamling.

Forslagsstilleren motiverede de fremsatte forslag og nævnte blandt andet, at der var tale om almindelige formalia vedrørende dirigent og referent.

Catrine Søndergaard Byrne sagde på bestyrelsens vegne, at det var en god ide at få valg af referent ind i vedtægterne, ligesom det er en god ide at sikre, at dirigenten ikke er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen mener dog ikke, det er hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen skal godkende referatet 1 år efter den forrige generalforsamlings afholdelse. Bestyrelsen foreslog derfor, at man som hidtil også fremover lader det være op til den generalforsamlingsvalgte dirigent at godkende referatet.

Efter en kort debat om forslagene blev punkt 1 og 2 vedtaget enstemmigt, mens punkt 3 blev trukket med henblik på kvalificering til næste års generalforsamling.

Bestyrelsens formand bemærkede afslutningsvist, at bestyrelsen vil se på mulighederne for at kommentere på referatet på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen påtog sig at udarbejde nye vedtægter i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Forslag nr. 2 fremsat af Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24

Et bestyrelsesmedlem må ikke være medlem af en anden frivillig grundejerforening indenfor grundejerforeningens område.

Forslagsstilleren motiverede det fremsatte forslag og nævnte, at forslaget alene var tænkt at skulle gælde medlemskab af de frivillige foreninger i området. Baggrunden for forslaget var, at det er uhensigtsmæssigt, at man kan være bestyrelsesmedlem i foreningen samtidig med, at man er medlem af andre høringsberettigede grundejerforeninger i samme område.

Iben … sagde på bestyrelsens vegne, at medlemskab af foreningen er og bør være frivilligt, og at man ikke bør kunne udelukke medlemmer – som i øvrigt opfylder kravene til medlemskab – fra at indtræde i foreningens bestyrelsen med henvisning til, at man er medlem af andre foreninger.

Catrine Søndergaard Byrne fra bestyrelsen nævnte supplerende, at bestyrelsen er demokratisk valgt af generalforsamlingen, som blot kan undlade at vælge et medlem til bestyrelsen, hvis man mener, at pågældende ikke varetager foreningens interesser.

Forslaget blev bragt til afstemning og blev forkastet med 6 stemmer for og 45 stemmer imod. Ingen undlod at stemme.

Forslag nr. 3 fremsat af Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24

Et bestyrelsesmedlem vil være uværdig til at sidde i bestyrelsen, hvis det pågældende medlem agerer lovstridigt eller chikanerer grundejer i foreningens dækningsområde. Ved uværdig optræden vil det udover eksklusion af bestyrelsen medføre karantæne i 4 år, før valg til bestyrelsen kan finde sted.

Forslagsstilleren henviste til, at blandt andet er en tidligere sag imellem borgere i området, som har givet anledning til forslaget, som efter forslagsstillerens opfattelse er et vilkår, der gælder for alle med tillidshverv.

Der blev i den efterfølgende debat i salen blandt andet henvist til, at lovstridig og chikanøs adfærd alene kan og skal sanktioneres af ordensmagten, og at der i øvrigt kan forekomme mange former for ulovlighed, som intet har med grundejerforeningens virke at gøre. Det blev endvidere debatteret, om man skulle kunne ekskluderes for at virke imod foreningens interesser. Heroverfor blev det fremført, at man som medlem har ret til at være uenig i foreningens beslutninger uden dermed at skulle risikere eksklusion.

På baggrund af debatten blev forslaget trukket.

Forslag nr. 4 fremsat af Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24

Bestyrelsen skal leve op til sit ansvar om at varetage medlemmernes interesser ved at deltage i alle borgermøder og høringer, der har relevans for borgere i grundejerforeningens område.

Forslagsstilleren motiverede forslaget med henvisning til, at det allerede står i vedtægterne, at foreningen skal varetage medlemmernes interesser. Det er pt. pres på området, og derfor er det særligt vigtigt, at bestyrelsen holder øje med, hvad der sker.

I den efterfølgende debat i salen blev det blandt andet fremført, at bestyrelsesarbejdet er frivilligt, og at bestyrelsen løbende vurderer, hvilke møder og fora, det er relevant at deltage i. Det blev nævnt, at bestyrelsens overordnede opgave allerede er beskrevet i vedtægterne, og at det er op til generalforsamlingen at vurdere, om bestyrelsen lever op til det.

Catrine Søndergaard Byrne fra bestyrelsen indbød i øvrigt medlemmerne til at gribe fat i bestyrelsen, hvis man skønner, at der er temaer på dagsordenen, som giver anledning til, at bestyrelsen og foreningens medlemmer i øvrigt skal gøre en særlig indsats.

Forslaget blev bragt til afstemning og blev forkastet med 4 stemmer for og 47 stemmer imod. Ingen undlod at stemme.

Forslag nr. 5 fremsat af Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24

Bestyrelsen skal leve op til sit ansvar om at varetage medlemmernes interesser ved at sende høringssvar til fx strategioplæg, forslag til kommuneplan, lokalplaner, offentlige trafikplaner m.v. hver gang det har betydning eller relevans for borgere i grundejerforeningens område.

Forslagsstilleren trak forslaget med henvisning til dets sammenhæng med forslag nr. 4 og den beslutning, der blev truffet i den forbindelse.

Forslag nr. 6 fremsat af Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24

Bestyrelsen skal sikre, at grundejerforeningens hjemmeside jævnligt opdateres om alt, der har relevans for borgerne i Kirke Værløse. (Det kan fx være planer, der sendes i høring, plejeplaner og – vedligeholdelse af naturområder, trafikplaner, renoveringsprojekter af el, vand, kloak, busplaner, ændringer i anvendelsen af forsamlingshus, nyt om idrætsanlæg, spejderhytter, ridestier etc.)

Forslagsstilleren motiverede sit forslag blandt andet med henvisning til, at lokalaviserne formentlig snart ophører.

Catrine Søndergaard Byrne fra bestyrelsen bemærkede, at bestyrelsen gør meget ud af løbende at lægge materiale op på hjemmesiden, når der kommer høringsmateriale m.v., der skønnes at være relevant for området. Men meget af den information, der nævnes i forslaget, kan man som borger finde på anden og mere vis, og det er ikke nødvendigvis noget, man skal påtage sig sekretariatsfunktionen for borgerne på.

Det blev under den efterfølgende debat påpeget, at en hjemmeside med det ønskede indhold allerede findes. Den hedder www.furesø.dk. Det blev endvidere bemærket, at det er ikke rimeligt at pålægge bestyrelsen at lægge den slags op på foreningens hjemmeside. Dog giver det god mening at lægge foreningens svar på høringer m.v. op på siden.

På baggrund af debatten blev forslaget trukket.

Forslag nr. 7 fremsat af Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24

Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand.

Forslagsstilleren nævnte, at der er tale om en standardtilføjelse til vedtægterne.

Catrine Søndergaard Byrne tilsluttede sig på bestyrelsens vegne det fremsatte forslag.

Forslaget blev bragt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen påtog sig at udarbejde nye vedtægter i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Forslag nr. 8 fremsat af Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24

Kontaktinformation, dvs. telefonnummer, mobiltelefonnummer samt mailadresse(r) på bestyrelsens formand skal altid være offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Forslagsstilleren nævnte, at informationen mangler i dag, og at det kan være svært at komme i kontakt med formanden uden.

Bestyrelsen nævnte, at man – hvis man har noget på sinde – kan henvende sig personligt eller via mail, og at der ikke er en interesse i at offentliggøre formandens øvrige kontaktdata.

Forslaget blev bragt til afstemning og blev forkastet med 4 stemmer for og 45 stemmer imod. 1 undlod at stemme.

Forslag nr. 9 fremsat af Bestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen kan alene vælges et medlem fra samme husstand.

Det blev under den efterfølgende debat blandt andet fremført, at det alene bør være generalforsamlingen, der tager stilling til bestyrelsens sammensætning, og at det vil være udemokratisk at begrænse folks mulighed for at stille op til bestyrelsen.

På baggrund af debatten trak bestyrelsen forslaget.

Orientering om trafikforhold

Catrine Søndergaard Byrne orienterede om situationen omkring trafikovervågning langs vejene i kommunen. Selvom borgmesteren på det forudgående møde havde bedyret, at der ikke var tale om, ”Big Brother…”, var det faktisk i en vis udstrækning det, der skete. I stedet for en simpel trafiktælling, hvor man blot tæller antallet af biler på vejene på bestemte tidspunkter af døgnet, tog man billeder af bilerne og registrerede nummerplader. Det var imidlertid ikke søgt godkendelse hos Datatilsynet, og derfor er kameraerne pt. ikke i brug og er overhængt med poser.

Det blev nævnt, at der er andre steder i København, hvor der gennemføres lignende trafikovervågning, og at de netop er godkendt af Datatilsynet.

 1. f) Valg, jfr. vedtægterne

På valg var Arne Koggersbøl og Catrine Søndergaard Byrne. Begge modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Endvidere var der nyvalg af Henrik Herluf, som hidtil har været suppleant. Henrik blev valgt uden modkandidat i stedet for Matthias Kjær Markussen, som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen.

Matthias Kjær Markussen stillede op som suppleant til bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater.

Revisor Knud Krætzmer modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.

 1. g) Eventuelt

Der blev under punktet blandt andet peget på det utilfredsstillende i, at snerydning foregår midt på natten og typisk er meget støjende. Det blev endvidere nævnt, at de store affaldsbiler har svært ved at komme rundt i området uden at ødelægge stengærder m.v.

Endelig blev der fremført tak til bestyrelsen for deres arbejde i det forgangne år.

Dirigenten nedlagde sit hverv og gav ordet til formanden.

Formanden takkede for god ro og orden og takkede for en god debat trods uenighed.

Generalforsamlingen sluttede meget sent!

Skriv kommentar