Partshøring i forbindelse med graveansøgning på Præstevænget

BILAG: PartshoringPlantegningTilladelseskladde_Præstevænget

Furesø Kommune har modtaget en ansøgning fra TDC A/S, om at lave en ny hovedledning, som kræver tilladelse til at grave i Jeres vej, der har status af privat fællesvej. Inden Furesø Kommune giver tilladelsen, vil vi høre, om der er særlige forhold, I mener, at vi skal være særligt opmærksomme på.

Som Vejmyndighed opstiller Furesø Kommune de nødvendige vilkår til entreprenøren i forbindelse med gravearbejdet. Det være sig retablering og oprydning m.v.

Skulle I have bemærkninger til vedlagte bilag, bedes I gøre Furesø Kommune opmærksom på dette. Modtager Furesø Kommune ingen bemærkninger inden for tidsfristen, vil tilladelsen blive givet med de almindelige og særlige vejtekniske vilkår.

 

Såfremt I har bemærkninger bedes disse fremsendt til Vej og Park i Furesø Kommune på:

BME@furesoe.dk, senest den 23. marts 2018.

Skriv kommentar