Referat: Generalforsamling d. 16. marts 2016

Generalforsamling den 16. marts 2016 kl. 19.30 på den Gamle Skole

Grundejerforeningen i Kirke Værløse og Omegn

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Beretning ved Formanden.
 4. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag (skal fremsendes til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen). e.1 Medlemsinitierede sociale aktiviteter e.2 Nedlæggelse af aktivitetsudvalg
 6. Valg jvf. vedtægter.
 7. Eventuelt.

 

På mødet var [20] stemmeberettigede repræsenteret. + 4 fuldmagter

 

Formanden bød velkommen.

Ad a. Valg af dirigent

Advokat Niels Nehrkorn blev valgt enstemmigt.

 

Ad b. Stemmeudvalg

Benedikte Kretzmer og og Jean Piere ??? blev valgt.

 

Ad c. Beretning ved formanden:

Der har været en del aktivitet I løbet af året som har været både ´Fagligt´ og socialt

 1. Høringer – I bestyrelsen har vi lagt stor vægt på at svare sagligt og konstruktivt i hvert enkelt tilfælde, hvor kommunen har fremsendt høringsmateriale. Det er sket flere gange at høringsmaterialet ikke er kommet direkte, men vi har alligevel nået at svare indenfor fristerne.
 2. Busdrift
 3. Bygaden 4 (Tagrenovering)
 4. Kildebakken 10 (Tagrenovering)
 5. Smedegade 11 (Tagrenovering)
 6. Smedegade 4 (Tilladelse til kvist)
 7. Bybrøndstræde 4 (renovering af carport)
 8. Bygaden 6 (Nedrivning og nyopførelse)

 

 1. Møder med kommunen
 2. HC Container – Bestyrelsen deltog i dialogmøde med kommunen omkring HC Containers ansøgning om tilladelse til at håndtere størrer mængder affald. Ansøgningen og kommunens forslag til at efterkomme ansøgningen blev fremlagt og og drøftet. Der blev aldrig fremsendt høringsmateriale da HC Container af egen drift efterfølgende valgte at trække ansøgningen tilbage.
 3. Bygaden 6 – Efter høringsprocessen vedr. Byggesagen stod det klart at kommunen ikke havde efterlevet lokalplan 27 I tilstrækkelig grad og fra bestyrelsen deltog Jens Ottar Hansen og Iben Larsen I møde med kommunen og de nye ejere. På mødet blev det anerkendt at vejledningen fra kommunen til de nye ejere var uheldig og at situationen kunne have været undgået hvis der havde været større focus på at vejlede efter lokalplanen.

På samme møde blev der drøftet og besluttet forskellige ændringer på bygningen, af arkitektonisk og æstetisk karakter som gjorde at vi (læs: jens og Iben) kunne acceptere det videre forløb med byggetilladelsen.

 

 1. Andre møder
 2. Deltaget i borgermødet om Laanshøj+
 3. Lokalsamfundenes Samvirke
 4. HC container og den store GF laanshøj omkring trafik på Lejrvej

 

 1. Sociale arrangementer
 2. Hans
 3. Dragefestival
 4. Juletræstænding – Hjulpet med juletræstraditionen og evt. overtaget fra Knud, Jørn, Henrik
 5. Lillejuleaftens spisning med beboerne fra Smedegade 24
 6. Fastelavn

 

 1. Andet
 2. På sidste års generalforsamling blev der givet mandat til at undersøge nye muligheder for chikaner på Bygaden. Set i lyset af planerne for Laanshøj besluttede vi at afvente udfaldet inde der blev gjort mere ved det.

 

Formandens beretning gav anledning til spørgsmål fra Charlotte Hernø Søllner:

Hvorfor havde bestyrelsen afvist en invitation til at samarbejde med Grundejerforeningen Kildebakken?

Hertil svarede formanden, at der havde været en enkel telefonisk drøftelse mellem formanden og formanden for Grundejerforeningen Kildebakken vedrørende HC Container. Formanden havde dog ikke opfattet det som en formel invitation til samarbejde. I øvrigt står det bestyrelsen frit at vælge at samarbejde med grundejerforeninger, hvor det giver mening. Det havde formanden på baggrund af den enkle telefonsamtale i øvrigt svært ved at se ville give mening.

Hvorfor deltog bestyrelsen ikke i mødet på forvaltningen vedrøende busdrift, i mødet vedrørende , den såkaldte Agenda 21 samt budgetmøde?

Hertil svarede bestyrelsen, at det desværre havde været sådan, at ingen bestyrelsesmedlemmer havde mulighed for at deltage i møderne. Formanden og næstformanden havde endvidere kort forinden deltaget i et møde med en repræsentant for den fælles grundejerforening i Laanshøj, som havde oplyst, at man havde haft et møde med forvaltningen, hvor man havde drøftet placering af busstoppesteder i Laanshøj. Der var derfor ingen indikationer overhovedet af, at bus 151 var i fare for at blive nedlagt. Dette også henset til udbygningsplanerne for Laanshøj, og særligt de seniorvenlige boliger. Endelig ville der ikke på et møde af den pågældende art kunne træffes formel beslutning. Naturligvis skal forvaltningen se på alle muligheder for besparelser og præsentere disse, og muligvis har bus 151 pt. et meget lavt passager-antal, men bestyrelsen vurderede ikke, at det var afgørende at deltage i netop dette møde. Der var i øvrigt heller ingen repræsentanter fra den fælles grundejerforning i Laanshøj af samme årsager.

For såvidt angår mødet vedrørende Agenda 21, var området godt repræsenteret ved en repræsentant fra den fælles grundejerforening i Laanshøj, men særligt også gennem Lokalsamfundenes Samvirke, som også afgav høringssvar.

Formanden var enig med en bemærkning fra en grundejer, at der er tale om frivilligt arbejde, hvor man så vidt det er muligt vil deltage i de ting, der har stor værdi for grundejerne, men at der også kan være situationer, hvor det ikke er muligt. Formanden var da i øvrigt glad for, at også andre end bestyrelsen interesserer sig for lokalområdet på en sådan måde, at man blandt andet deltager i eksempelvis møder om busdrift.

Bestyrelsen lovede sidste år at fremskaffe den seneste trafikmåling

Næstformanden bekræftede, at ved sidste års generalforsamling havde den daværende formand oplyst, at der var udarbejdet en ny trafikmåling. Bestyrelsen vil følge op på at få denne offentliggjort.

Der er tidligere truffet beslutning om, at alle generalforsamlingsreferater skal offentliggøres. På den nye hjemmeside ligger der imidlertid ikke referater for perioden før 2014. De skal offentliggøres.

Sekretæren oplyst, at den bestyrelse, der blev valgt ved den ekstraordinære generalforsamling i 2014, i forbindelse med overgang til den nye hjemmeside havde besluttet, at referaterne ikke skulle ligge på hjemmesiden, men alene blev udleveret efter anmodning. Baggrunden herfor var særligt forløbet omkring gennemførelsen af den ekstraordinære generalforsamling og de personlige angreb i den forbindelse, herunder udtalelser af injurierende karakter. Bestyrelsen ser sig i overensstemmelse med beslutning om offentliggørelse, når referaterne udleveres efter anmodning og der er en opfordring hertil på hjemmesiden. Intet er dermed hemmeligholdt.

Hvorfor var bestyrelsen ikke gået aktivt ind i debatten om indførelse af lokalegebyr, som var vigtig for lokale initiativer som eksempelvis Aktivscenen.

Bestyrelsen bemærkede, at man ikke anså det for en del af bestyrelsens mandat at gå ind i en debat, som ikke vedrører grundejerne direkte. Men bestyrelsen står altid til rådighed for en drøftelse, hvis nogen mener, at bestyrelsen eksempelvis bør gå ind i en debat, så kan det være, at bestyrelsen finder det har relevans for alle grundejere. Bestyrelsen bemærkede i øvrigt, at ændringen ikke ville have betydning for bestyrelsens aktiviteter, da man ikke solgte billetter til bestyrelsens sociale aktiviteter.

Formandens beretning blev herefter sat til afstemning.

Vedtaget med [22], idet 2 undlod at stemme.

 

Ad d. Fremlæggelse af regnskab

Kasseren fremlagde regnskabet, der trods underskud i 2014, nu var vendt til et stort overskud. Som det ville kunne ses af sammenligning med tidligere regnskaber, har bestyrelsen i 2014 og 2015 afholdt sig fra at anvende midler til andre ting end hvad der er bundet til de sociale arrangementer og generalforsamlingen.

Naturligvis skal der være en grænse for de midler, som foreningen ligger inde med, men der sker mange ting i området for tiden, og det kan være nødvendigt eksempelvis at få gennemført konkrete eksterne undersøgelser, som der så skal være midler til. Der har også været drøftelser om eksempelvis at etablere en byfest, og derfor finder bestyrelsen det relevant, at foreningen har et vist kapitalberedskab. Af samme grund indstiller bestyrelsen også til, at kontingentet fortsætter uændret.

Regnskab og uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Indkomne forslag

e.1 Medlemsinitierede sociale aktiviteter (forslag fra bestyrelsen)

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra grundejere, der ønsker at etablere fællesspisning. Bestyrelsen ønsker derfor generalforsamlingens drøftelse af, at bestyrelsen kan støtte sådanne medlemsinitierede sociale aktiviteter, hvilket også kan være andre aktiviteter.

 

Generalforsamlingen udtrykte støtte til, at bestyrelsen bidrog til afvikling af sociale aktiviteter i landsbyen, eksempelvis ved at bistå med lokaleleje. Efter bemærkning fra Charlotte Hernø Søllner om, at bestyrelsen ikke måtte finansiere sådanne tiltag, drøftede generalforsamlingen, hvorvidt bestyrelsen kunne anvende foreningens midler til sådanne formål. Generalforsamlingen konkluderede, at som i andre tilfælde måtte det være bestyrelsens beslutning under ansvar for generalforsamlingen at anvende midlerne bedst muligt.
e.2 Nedlæggelse af aktivitetsudvalg (forslag fra bestyrelsen)

Bestyrelsen havde håbet, at aktivitetsudvalget i højere grad end sket havde stået for afviklingen af foreningens sociale aktiviteter. Formålet hermed skulle være at aflaste bestyrelsen, således at bestyrelsen kunne fokusere på det mere politiske arbejde, herunder deltagelse i relevante møder. Det var imidlertid ikke blevet tilfældet, og da man i øvrigt var bekymret for, at aktivitetsudvalget ville afholde andre gode kræfter i byen til ad hoc at bistå, indstillede bestyrelsen, at aktivitetsudvalget blev nedlagt.

Forslaget blev vedtaget med [22] stemmer for og 2 imod.

 

Ad f. Valg jvf. vedtægter.

I henhold til vedtægterne, er 3 hhv. 2 medlemmer, en suppleant og en revisor på valg hvert år. I 2016 er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Formand: Jens Ottar Hansen – ikke på valg Næstformand: Catrine Søndergaard Byrne – på valg og villig til genvalg Sekretær: Matthias Kjær Markussen – på valg og villig til genvalg Kasserer: Arne Koggersbøl – på valg og villig til genvalg Menigt bestyrelsesmedlem: Henrik Dalsgaard – ikke på valg Suppleant: Iben Larsen – ikke på valg Suppleant: Martin Herluf – på valg og villig til genvalg Begge revisorer blev valgt i 2015. Da én af revisor skal være på valg om året, er der enighed om følgende: Revisor: Joachim Nolsøe – ikke på valg 2. revisor: Knud Krætzmer – på valg og villig til genvalg

 

Bestyrelsesmedlemmer, suppleant og 2. revisor på valg blev genvalgt enstemmigt.

 

Ad g. Eventuelt.

Under eventuelt drøftedes fodboldklubbens fremtid. Henrik Dalsgaard fremhævede, at der netop 2 dage før generalforsamlingen var gennemført stiftende generalforsamling i en ny afdeling af KVIF, der havde fokus på cykling. Formålet var – udover et initiativ, som havde rigtig god støtte i lokalområdet – at bredde KVIF ud på andre idrætsgrene, og dermed forhåbentlig gøre det vanskeligere for kommunen ikke at sikre KVIFs fremtid.

Generalforsamlingen drøftede kort, at en konsekvens af den forventede øgede trafik fra Laanshøj kunne give grundlag for overvejelser om (gen)lukning af bygaden.

 

Afslutning

Dirigenten takkede for god ro og orden, og efter at formanden havde rundet af, bød bestyrelsen på en let anretning.

Skriv kommentar