GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til Generalforsamling for Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn
16. marts kl. 19.30 på Den Gamle Skole

Dagsorden

 • a. Valg af dirigent.
 • b. Valg af stemmeudvalg.
 • c. Beretning ved Formanden.
 • d. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
 • e. Indkomne forslag (skal fremsendes til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
  e.1 Medlemsinitierede sociale aktiviteter
  e.2 Nedlæggelse af aktivitetsudvalg
 • f. Valg jvf. vedtægter.
 • g. Eventuelt.

 

Ad e.1 Medlemsinitierede sociale aktiviteter
Bestyrelsen er blevet kontaktet af nogle medlemmer, der ønsker at etablere et tilbagevendende tilbud om fællesspisning. Det er bestyrelens opfattelse, at initiativer der kan fremme den sociale interaktion mellem medlemmerne er vigtig for foreningens virke, og at initiativer fra medlemmernes side er meget velkomne. Bestyrelsen indstiller til, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at støtte medlems-initierede aktiviteter, der kan bidrage til god social sameksistens i lokalområdet, herunder og efter bestyrelsens vurdering, også forslag om fællesspisning.
Ad e.2 Nedlæggelse af aktivitetsudvalg
Ved generalforsamlingen 2015 blev der etableret et aktivitetsudvalg, der skulle aflaste bestyrelsen med gennemførelse af diverse sociale aktiviteter. Aktivitetsudvalget har bidraget til at gennemføre forskellige aktiviteter, men bestyrelsen har genovervejet drøftelserne på sidste års generalforsamling og har bemærket, at det måske vil afskære andre fra søge om at iværksætte eller bistå til gennemførelse af sociale aktiviteter i foreningens regi. Derfor indstiller bestyrelsen til, at aktivitetsudvalget nedlægges igen, og opfordrer til, at medlemmerne ad hoc melder sig til at bistå bestyrelsen med at gennemføre foreningens sociale aktiviteter, særligt idet bestyrelsen forudser stor aktivitet på en række kommunale vigtige spørgsmål, som kræver bestyrelsens aktive fokus.

Ad f. Valg
I henhold til vedtægterne, er 3 medlemmer, en suppleant og en revisor på valg hvert år.

Formand: Jens Ottar Hansen – ikke på valg
Næstformand: Catrine Søndergaard Byrne – på valg og villig til genvalg
Sekretær: Matthias Kjær Markussen – på valg og villig til genvalg
Kasserer: Arne Koggersbøl – på valg og villig til genvalg
Menigt bestyrelsesmedlem: Henrik Dalsgaard – ikke på valg
Suppleant: Iben Larsen – ikke på valg
Suppleant: Martin Herluf – på valg og villig til genvalg
Begge revisorer blev valgt i 2015.
Da én af revisor skal være på valg om året, er der enighed om følgende:
Revisor: Joachim Nolsøe – ikke på valg
2. revisor: Knud Krætzmer – på valg og villig til genvalg

Indkomne forslag skal sendes til email: formanden@kirke-vaerloese.dk

Skriv kommentar