Referat: Generalforsamling d. 18. marts 2015

Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn

Generalforsamling den 18. marts 2015 kl. 19.30

Indkaldelse runddelt den 2. marts 2015.

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

 1. Valg af stemmeudvalg
 2. Beretning ved Formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Etablering af aktivitetsudvalg
  1. Vejkummer/Chikaner
  2. Valg, jf. vedtægter
 6. Eventuelt

Antal fremmødte: 33

Antal stemmer tilstede ved fremmøde og fuldmagt: 36

 

Bestyrelsen var vært ved et let traktement i forbindelse med afvikling af generalforsamlingen.

 

Ad a) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede advokat Niels Nehrkorn, der blev valgt.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

 

Ad b) Valg af stemmeudvalg

Anders Søndergaard Larsen, Charlotte Bruhn og Benedikte Krætzmer blev valgt.

 

Ad c) Beretning ved Formanden

Formandsberetning 2014-2015

Tak for ordet.

Efter noget den ekstraordinære generalforsamling i maj sidste år, var noget af det første vi drøftede i den nye bestyrelse vores målsætninger og vores rolle for det kommende år.

Hovedpunkterne formulerede vi således: ”I bestyrelsen er der enighed om, at man vil arbejde for en positiv dialog og inddragelse af grundejerne. Åbenhed skal være en grundpille. Bestyrelsen vil skabe et samarbejde om og for lokalsamfundet.”

Vores målsætning har også afspejlet vores prioriteringer i bestyrelsesarbejdet, hvor vi især har lægt vægt på de sociale arrangementer som kunne skabe samling og aktiviteter mellem grundejerne. Herudover har vi prioriteret at få de interne arbejdsgange omkring fx netbank, CVR-nummer op at stå. Senest har hjemmesiden har fået en opfriskning der gør den mere enkel og overskuelig, med et responsive design. Dvs. at man kan lettere kan læse indholdet på smart phones. Tanken er, at hjemmesiden fremadrette vil blive bestyrelsens foretrukne værktøj til at støtte op om den åbne kommunikation, så her også en opfordring til at følge med og gerne komme med kommentarer og inputs. 

Som en ny bestyrelse skulle vi naturligvis finde vores ben at stå på, det har ikke været nemt hele vejen, men det til trods, er vi overordnet set tilfredse med de resultater, vi har nået i løbet af det forgangne år. Men bestyrelsen vil gerne drive det endnu videre, så derfor har vi også stillet et forslag om at etablere et aktivitetsudvalg.

Nu vil jeg kort (det lover jeg!) gennemgå året, der gik.

I juni afholdte vi traditionen tro Sankt Hans. Tilbagemeldingerne var meget positive, og der var stor opbakning, også til spisningen, på den Gamle Skole. Grundejerforeningen sponserede drikkevarerne og bålet blev denne gang tændt lidt tidligere af hensyn til børnefamilierne. Vi drøftede efterfølgende i bestyrelsen, at vi næste gang kunne arrangere nogle aktiviteter nede på engen både af hensyn til børnene og de grundejere, som kun deltager i denne del.

I den forbindelse må vi minde om, at haveaffald først må placeres på engen efter den 1. juni. Sidste år viste det sig desværre ikke muligt at brænde al haveaffaldet af, og en del af det lod også til at have en noget ældre dato. Så hermed lige en opfordring til jer og jeres naboer.

I slutningen af august havde vi møde med Center for By & Miljø i Furesø Kommune omkring den nye lokalplan for landsbydelen af Kirke Værløse. Vi drøftede processen for og principperne bag den nye lokalplan, og der blev enighed om at holde fokus på klare retningslinjer, som værner om det unikke landbymiljø, samtidig med at landsbyen ikke gøres til et frilandsmuseum. Ift. nybyggeri drøftede vi muligheden for udpege en række bygningsstilarter, der passer ind i landbymiljøet. Forvaltningen er desværre ikke kommet videre med arbejdet, da 3 af deres planlæggere har skiftet job. Seneste melding er at arbejdet igen er under opstart.

I midten af september deltog Grundejerforeningen i Rokkedyssegårds Dragefestival – en gammel Kirke Værløse tradition, hvor foreningen solgte pølser, vand og øl. I evalueringen af dette arrangement talte bestyrelsen om at det kunne være interessant at gøre mere ved dette arrangement, men hvad definere vi ikke.

I november kom der afgørelse fra en klage til Natur- og Miljøklagenævnet omkring H.C. Container Service’ miljøgodkendelse. Med afgørelsen ophævede Natur- og Miljøklagenævnet Furesø Kommunes afgørelse fra 2013 om en miljøgodkendelse til H.C. Container Service.

Afgørelsen blev desværre ikke fremsendt direkte til bestyrelsen, men vi modtog den med nogen forsinkelse. Bestyrelsen var dog via lokalpressen blevet gjort opmærksom på afgørelsen, da modtager havde valgte at kommunikere afgørelsen denne vej. I lokalpressen var der opstået noget forvirring om hvem der repræsenterede grundejerforeningen, hvorfor bestyrelsen så sig nødsagtigt til at udsendte en pressemeddelelse.

I tråd med vores målsætning omkring dialog og samarbejde skrev vi bl.a i pressemeddelelsen.:

”Bestyrelsen tager afgørelsen til efterretning, og agter ikke at udtale sig yderligere om den konkrete sag. (til pressen) Bestyrelsen vil imidlertid med afsæt i dialog og samarbejde, intensivt søge at løse de udfordringer, som der er, når et landsbysamfund og en aktiv erhvervsvirksomhed skal bo dør om dør”

 

Derfor har naturligvis indledt en dialog med HC containers og været forbi til en kop kaffe. Da oplysning og viden er godt i forbindelse med en dialog, syntes bestyrelsen, at direktør Kim Königs forslag om et åbent hus arrangement, var en god idé.  Arrangementet blev annonceret på hjemmesiden, men desværre var tilmeldingerne på henholdsvis 2 og 6 personer, så for bestyrelsen det står endnu lidt uklart, hvorvidt det er alle grundejere eller kun enkelte grundejere, som har udfordringer med H.C. Container Service’ tilstedeværelse i vores lille landsby. Dette er en sag, som den nye bestyrelsen også vil arbejde videre med, og forhåbentlig ende det med en løsning som alle parter er tilfredse med.

 

Første søndag i advent gik grundejerforeningen sammen med den engageret gruppe af borger omkring juletræstændingen. Der var et meget stort fremmøde og 100 tallerkener til æbleskiver viste sig ikke at være nok. Børnene var særligt begejstrede for Scotti, Nettos maskot, som delte slikposer ud til børnene. Vi evaluerede naturligvis også dette arrangement, og håber er at Scotti vil komme igen og ift. logistik skal ske nogle tilretning og evt. skal vi investere i en megafon så folk kan høre åbningstalen.

Senest har vi afholdt fastelavn, og trods for at det blev afholdt i skolernes vinterferie var der et stort fremmøde og glæde ved arrangementet.

I slutningen af 2014 havde vi en rundtur med chefgartner Christina igennem byen, hvor vi talte vi omkring belægning og beplantningen i byen, da en renovering længe har været tiltrængt. Vi talte om parkeringspladsen ved børnehaven og netto, Bygaden, den gamle skole og også den problemstilling der er med biler der parkeret på græsset bag ved Smedegade. Christina havde ikke en løsning eller midler til alle dele. Men vi fandt en god fælles plan for parkeringspladsen som imødekom hensynet til landbymiljøet og kommunen behov ift. vedligeholdelse. Planen er endnu ikke helt færdig, men som I kan se er træerne flytte tilbage til børnehaven og der er lavet stenbelægning mellem parkeringsbåsene, ud mod kanterne og ud mod krydset. I nogle af stenområderne vil blive plantet små hårdfører planter som fx timian.

Oppe mod broen vil der inden for 2-3 uger blive plantet stauder samt lidt buske og græs så det også er pænt om vinteren. I dag planet 2 nye træer – kirsebær af en art. I efteråret Christina og hendes folk gerne have en gennemgang af skråningerne, hvilket hun vil tage en dialog med den nye bestyrelse om.

Det var det forgangen år, så kort som jeg kunne gøre det.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til jer grundejere for jeres input og opmærksomhed på små som store ting. Og derudover vil jeg gerne sige stor tak til bestyrelsen det har været en fornøjelse at samarbejde med jer. Jeg syntes vi haft et rigtig god samarbejde og vi har netop haft en positiv åben dialog samtidig med at vi har supplere hinanden rigtig godt. Så tak og tak for ordet.

 

 

Dirigenten inviterede herefter forsamlingen til at kommentere Formandens beretning:

I forhold til Sankt Hans bål og hvornår man måtte fylde haveaffald på, blev der opfordret til, at man kontaktede Annexgårdens grundejerforening.

 

Det blev påpeget, at Tingstedet ikke ser velplejet ud og hvorvidt det var omfattet af aftalen med forvaltningen. Hertil svarede Formanden, at Tingstedet er omfattet af den gennemgang, som bestyrelsen har foretaget sammen med kommunens gartnerafdeling, og at kommunen gerne vil overtage vedligeholdelsen af hele Tingstedet. Det forventes, at Tingstedet behandles i forlængelse af arbejdet på Netto-pladsen.

Særligt den del af beretningen, der vedrørte HC Container gav anledning til drøftelser.

 

Dels blev det drøftet, hvordan bestyrelsen bedst muligt kan informere alle medlemmer, således at det åbne hus var blevet kommunikeret bedre ud. Idet bestyrelsen i forhold til netop HC Container bemærkede, at man ikke anså det åbne hus for at være bestyrelsens arrangement, var man enig i, at alle kanaler for information skulle benyttes så vidt muligt. Herefter fulgte en dialog om værtøjer til at formidle information til grundejerne.

 

Grundejerne udtrykte ønske om, at så mange værktøjer som muligt blev brugt, herunder brug af tavlen i Bybrøndstræde, etablering af Facebook-gruppe, indsamling af emails og lignende. Nina Nørager stillede sig til rådighed med at bistå med at runddele information til grundejere, der havde vanskeligt ved elektronisk kommunikation.

 

Bestyrelsen gav udtryk for, at kommunikation og dialog var en grundpille i den målsætning, bestyrelsen havde lavet for sig selv, og alle forslag til måder at understøtte dette, var velkomne.

 

Bestyrelsen opfordrede til, at de grundejere, der måtte ønske aktivt at modtage information fra bestyrelsen, kan sende en mail på formand@kirke-vaerloese.dk, og mailadressen vil så blive brugt af foreningen i forbindelse med information og oplysning i grundejerforeningens regi.

 

(Bestyrelsen bemærker i den forbindelse, at mail adressen alene vil blive brugt til dette formål, og ikke vil blive brugt i markedsføringsmæssig henseende eller blive udleveret til tredjemand).

 

Herefter blev selve temaet omkring HC Container, og den ulovlige tilladelse, der var givet af Furesø kommune rejst. Der blev blandt andet spurgt til, om bestyrelsen havde taget kontakt til Kildebakkens grundejerforening i forbindelse med sagen. Bestyrelsen havde ikke fundet anledning til dette og var ikke selv blevet kontaktet.

 

Herefter fulgte en dialog om, hvorvidt grundejerforeningen som sådan er en politisk forening med mandat til at gå aktivt ind i politiske spørgsmål, og/eller hvorvidt foreningen politisk skal søge at opnå det bedste for grundejerne og landsbyen, men ikke aktivt drive politiske dagsordener.

 

Efter gennemgang af vedtægterne, blev det blandt andet drøftet, at foreningen varetager interesser på vegne af grundejerne. Og når der er emner, der vedrører alle grundejere, må bestyrelsen have mandat til at agere. Hvis der er usikkerhed om mandatet, må man lave et møde. Bestyrelsen må kunne forholde sig også lokalpolitiske emner, der kommer op i løbet af året, ellers er det problematisk.

 

Det blev i den forbindelse særligt udtrykt, at bestyrelsen skal løbende informere om, hvad der sker, men at kritikken i den konkrete situation (HC Container) må rettes mod byrådet.

 

Bestyrelsen udtrykte enighed med, at man naturligvis på vegne af grundejerne skal holde øje med med og følge med i emner af lokalpolitisk interesse og informere grundejerne herom. På spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen ville mene sig berettiget til at klage på vegne af grundejerne, hvis noget var ulovligt, meddelte bestyrelsen, at man altid først og fremmest ville søge at få løst sagerne gennem dialog, og at en løbende god dialog burde kunne tilsikre, at man kun undtagelsesvist kom i en situation, hvor det var nødvendigt at klage.

 

Bestyrelsen oplyste, at særligt HC Container sagen havde haft et meget uheldigt forløb, idet bestyrelsen trods omtale i den tidligere formands udførlige overleveringsmail, ikke modtog afgørelsen direkte, men blev bekendt med afgørelsen gennem i pressen. Bestyrelsen fik den først fra den tidligere formand efter opfordring. Bestyrelsen har heller ikke modtaget kopi af materiale, klageskrift eller andre dokumenter vedrørende klagesagen. Den udsendte pressemeddelelse med anførelse af, at man tog afgørelsen til efterretning og ville indlede dialog med såvel forvaltning og HC Container skal ses i det lys.

 

Generalforsamlingen udtrykte, at bestyrelsen har grundlag for at agere i emner med interesse for samtlige grundejere, men at bestyrelsen så vidt muligt skal kommunikere viden og information til grundejerne, således at grundejerne kan få lejlighed til løbende at gøre sig bekendt med information, som bestyrelsen modtager. Og at bestyrelsen må vurdere fra sag til sag, hvorvidt man skal sikre sig et egentligt beslutningsmandat og søge generalforsamlingens godkendelse.

 

Konkret forespurgt, informerede bestyrelsesmedlem Henrik Dalsgård vedrørende børnehuset. Han kunne som medlem af samrådet informere om, at Børnehuset ikke i forhold til de gældende planer er i fare og lukningstruet. Børnetallet er ligeledes stigende, og der er p.t. venteliste til en plads i Børnehuset.

 

Efter at der var udtrykt stor ros til bestyrelsens arbejde og afholdelse af gode aktiviteter, blev Formandens beretning vedtaget, dog således at Bjarne Kjeldberg undlod at stemme.

 

Ad d) Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent

 

Kasseren gennemgik det udleverede regnskab.

(Regnskab 2014 GF Kirke Værløse og omegn).

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet og bestyrelsens indstilling til uændret kontingent enstemmigt.

 

Ad e) Indkomne forslag

 1. Etablering af aktivitetsudvalg

Bestyrelsen motiverede sin indstilling som angivet i indkaldelsen samt at etablering af et aktivitetsudvalg naturligvis ikke udelukkede andre ad hoc frivillige, som eksempelvis i forbindelse med juletræstænding, men man fandt det nødvendigt med et mere forpligtet udvalg.

 

Efter drøftelser om behov for et egentlig udvalg og brug af også frivillige, besluttede generalforsamlingen at etablere et aktivitetsudvalg.

 

Anders Søndergaard Larsen samt Ditte Leighton meldte sig som medlemmer. Fra bestyrelsen vil Matthias Kjær Markussen gå ind i udvalget som formand.

 

Generalforsamlingen var enig med bestyrelsen i, at der ikke skal være en egentlig øvre grænse for antallet af medlemmer, men at det bør bestå af flere end to plus et bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen skal derfor gennem dette referat opfordre grundejere til at melde sig som medlemmer af aktivitetsudvalget, hvis man ikke var tilstede og kunne tænke sig at indgå i dette arbejde. Tilmelding kan ske via formand@kirke-vaerloese.dk.

 

 1. Vejkummer/Chikaner

Bestyrelsen motiverede sin indstilling som angivet i generalforsamlingsindkaldelsen. Formanden oplyste, at man fra forvaltningen kort forinden havde modtaget resultat af den trafikmåling, der er foretaget i byen. Informationen vil blive lagt på hjemmesiden.

 

Der blev fra medlemmerne stillet spørgsmål til undersøgelsen, herunder om den var målt på enkelt biler, og hvad var fartgrænserne egentlig. Hertil svarede Formanden, at den var målt på enkelt biler, og at fartgrænserne er 50 km i timen, med en henstilling til kun at køre 30 km i timen (blåt skilt ved indkørsler til byen).

 

Formanden oplyste endvidere, at målingen ikke viste, at der var mindre trafik, men at der havde været en lille gennemsnitlig fartdæmpning.

 

På forespørgsel oplyste den tidligere formand, Charlotte Hernø, at kummerne var blevet placeret af forvaltningens professionelle folk og først var blevet fastmonteret efter en længere prøveperiode, hvor grundejerne havde kunnet komme med indsigelser. Flere gav udtryk for, at kummernes placering er rigtig dårlig, og grundejere med udkørsel til Bygaden oplyste, at der ofte opstod farlige situationer når man bakker ud.

 

Formanden oplyste, at bestyrelsen netop på dette punkt overfor forvaltningen har brug for et sikkert mandat til at gå videre med undersøgelser.

 

Efter yderligere drøftelser af kummernes værdi, udfordringer ved kummerne og at der trods alt var en dæmpet gennemkørsel af tung trafik, blev forslaget enstemmigt vedtaget med en opfordring til at resultatet kunne præsenteres på et møde eventuelt i forbindelse med næste generalforsamling.

 

 1. Der var ikke kommet yderligere forslag.

 

 

Ad f) Valg, jf. vedtægter

Formand:

Bestyrelsens indstillede til, at Jens Ottar Hansen vælges som formand, og at Jens Ottar Hansen havde accepteret indstillingen. Efter en kort præsentation, blev Jens Ottar Hansen enstemmigt vedtaget som foreningens nye formand.

 

Bestyrelsesmedlem:

Henrik Dalsgaard var på valg, og var modtagelig for genvalg. Generalforsamlingen genvalgte Henrik Dalsgaard.

 

Suppleant:

Gitte Tørnkvist var på valg, og ønskede ikke genvalg. Iben Larsen opstillede som kandidat, og blev valgt uden modkandidat.

 

Revisor:

Joachim Nolsøe var på valg, og var modtagelig for genvalg. Joachim Nolsøe blev genvalgt uden modkandidat for det næste år.

 

Som 2. revisor (ingen p.t.) opstillede Knud Krætzmer. Knud Krætzmer blev valgt uden modkandidat for det næste år.

 

 

Ad g) Eventuelt

Fra salen blev der af Nina Nørager kort informeret om Værløse lokalmuseums arbejde med Værløse historie og de interviews der var gennemført med gamle Kirke Værløse borgere. Hun opfordrede til, at der kom links til dette på hjemmesiden.

 

Derudover blev snerydningsregler drøftet, og bestyrelsen blev opfordret til at beskrive reglerne nærmere på hjemmesiden.

 

Der blev udtrykt ros til den nye lille bus, bortset fra morgenbussen 7.31 fra Laanshøj. Bussen er for lille på afgangen med mange skolebørn, og det var utilfredsstillende.

 

Ditte Leighton (nu tidligere formand) oplyste, at forvaltningen løbende foretog målinger, men at hun fra forvaltningen havde fået besked om, at hvis der er nogen, der er utilfredse med kvaliteten af Movias service, herunder kapacitet, så er det vigtigt at meddele Movia dette, så de får data til at bedømme kvaliteten af deres opfyldelse af forpligtelserne overfor kommunen.

 

Hun oplyste også, at der blev arbejdet med at ombygge busserne, så de kan medtage to barnevogne. Det skulle også give øget kapacitet. Hun opfordrede til at skrive til Movia med et ønske om en stor bus i forbindelse med afgangen 7.31 fra Laanshøj, hvor der er allerflest med. En anden overvejelse kunne være, at der kom en egentlig skolebus om morgenen, der kørte uafhængigt af de øvrige afgange.

 

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 22.00

 

Skriv kommentar